Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 
 

Listopad '2020

Wydawanie zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste Powietrze"


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Tego rodzaju zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Dział Świadczeń Rodzinnych, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych mieszkańców pisemnego żądania wydania zaświadczenia, według wzoru określonego przez Ministra Klimatu.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć drogą elektroniczną przez ePUAP- pismo ogólne do podmiotu publicznego w załączeniu umieszczając wniosek bądź pisemne żądanie wydania zaświadczenia należy przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

39 - 310 Radomyśl Wielki, Rynek 32

Wystawione zaświadczenia zostaną odesłane na wskazany w żądaniu adres, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką poleconą.

Procedurę wydawania zaświadczeń regulują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pliki do pobrania

Wniosek Czyste Powietrze 

oświadczenie RODO - załącznik do wniosku----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czerwiec '2019

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line


Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowegoStyczeń '2019

INFORMACJA
o zmianie dotychczasowego INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim informuje, że z dniem
16 stycznia 2019r. nastąpiła zmiana dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Katarzyny Gembalskiej.

W związku z powyższym został wyznaczony nowy Inspektor Ochrony Danych w naszej jednostce. Jest nim Pan Adam Ziemiński, adres do kontaktu e-mail: inspektor@cbi24.pl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad '2018
Sierpień '2018

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego inspektora ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:

Pani Katarzyna Gembalska, adres do kontaktu e-mail: inspektor@cbi24.pl

Czerwiec '2018


DOBRY START 300+

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu gminy Radomyśl Wielki - bez względu na dochód rodziny. 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczjacym do:

- szkoły podstawowej,

- dotychczasowych gimnazjum,

- szkoły ponadpodstawowej,

- dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24. roku życia.

 
Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje ?

-świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko:

- uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić:

- rodzic,

- opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

- pełnoletnia osoba ucząca się w szkoły, (niepozostająca na utrzymaniu rodziców  w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.)

 Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski mieszkańców gminy Radomyśl Wielki o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, Dział Świadczeń Rodzinnych  Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.

Wnioski będą przyjmowane już od 1 lipca  online – drogą elektroniczną,

od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Ważne! Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak:

- Alior Bank SA,

- Bank Millennium SA,

- Bank Pekao SA,

- Bank Pocztowy SA,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,

- Credit Agricole Bank Polska SA,

- Getin Noble Bank SA,

- ING Bank Śląski SA,

- mBank SA,

- Nest Bank S.A,

- PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

- SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski w formie papierowej można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, Dział Świadczeń Rodzinnych  Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, pokój 6 (parter).

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start 300+

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maj '2018

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad '2017


W dniu 27 listopada 2017r. w Radomyślu Wielkim został otwarty Klub Seniora w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2017r.
Klub Seniora mieści się w budynku przy ul. Rynek 1; klub ten będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.
Klub czynny jest dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek w godz. od 14.00-18.00
Zapraszamy wszystkich Seniorów z terenu gminy Radomyśl Wielki .
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość Specjalna !!!

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem nie pozostawaj biernym. Pozwól sobie pomóc, pomóż innym.

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"NIEBIESKA LINIA"

801 12 00 02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

W RODZINIEW RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY, CZŁONKOWIE ZESPOŁU ORAZ GRUP ROBOCZYCH PRACUJĄ W GODZINACH PRACY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY TO ZESPÓŁ OSÓB DELEGOWANY ZE ŚRODOWISK PROFESJONALNYCH DO KOORDYNACJI ANALIZY
I ROZWIĄZYWANIA LOKANYCH PROBLEMÓW PREZMOCY W RODZINIE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta Dużej Rodziny - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,76 zł.

----------------------------------------------------------------------------

KARTA DUŻEJ RODZINY

RZĄDOWY PROGAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCHKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim informuje, iż
16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, przez które rozumie się rodzinę w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18. roku życia,

- w wieku do ukończenia 25. roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 • Karta jest przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać i złożyć w pok. nr 14 na II piętrze w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem telefonu  146818617, w pok. nr 14 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasiłek dla opiekuna

Informuje się, że w dniu 15-05-2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014 poz.567), która, wprowadziła do obiegu prawnego nowe świadczenie dla osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawna, tj. zasiłek dla opiekuna.

Wspomniana wyżej ustawa jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. sygn.akt K 27/13 (Dz.U. 2013 poz. 1557), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012r. Poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania tego świadczenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim pokój nr 5, lub drogą telefoniczna pod numerem telefonu 14 6829975.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Od dnia 01 stycznia 2014 r. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, czyli odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (M.P. 2012, poz.963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 2. Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

 3. Rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim w godzinach od 8:00 do 15:00.

Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu (14) 6811422.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz innym osobom, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeśli rezygnują z zatrudnienia lub go nie podejmują w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

-       nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

-       w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Do 30 kwietnia 2014 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 620 zł miesięcznie. Od 1 maja 2014 kwota ta została podniesiona do 800 zł miesięcznie. Dodatkowo do końca grudnia 2014 r. osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne uprawnione są  do  pomocy finansowej w wysokości 200 zł miesięcznie.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało w wysokości  1200,00 zł miesięcznie. W 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1300 zł miesięcznie. Od 2017 r. wysokość ta będzie waloryzowana.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypłata zasiłków dla opiekunów

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy pobierali do końca czerwca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się o przywrócenie wypłat i wyrównanie wstrzymanych świadczeń.
W dniu 15.05.2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. , która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania świadczeń osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna będzie przysługiwał w kwocie 520 zł. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku oraz wypłaty wstrzymanych świadczeń GOPS w Radomyślu Wielkim wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia i zasiłki losowe

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Drąg

Parter, pok. 4, tel. 146865075

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy:
 1. Uczniom szkół do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w tym także w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
 3. Dzieciom młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł (art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.- tj. Dz. U z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z póżn. zm.)

Załączniki:

 • Osoby pracujące zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • Emeryci i renciści kserokopia odcinka renty/emerytury za miesiąc sierpień i ksero decyzji
 • Bezrobotni zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu
 • Osoby prowadzące działalności gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania
  • Jeśli są to zasady ogólne należy przedłożyć oświadczenie ile było dochodu netto za miesiąc poprzedzający składanie wniosku
  • Jeśli jest to ryczałt należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2012 oraz oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający składanie wniosku
 • Oświadczenie o wysokości  otrzymywanych alimentów potwierdzone przekazem pocztowym/ wyciągiem bankowym
 • Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej lub kserokopia decyzji lub oświadczenie
 • Nakaz płatniczy za 2013 rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
 • W przypadku osiągania innych dochodów- dokumenty potwierdzające ich wysokość za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • Ostatni odcinek KRUS

STYPENDIUM SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJE:

 1. Uczniom klas zerowych
 2. Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Radomyśl Wielki

       Na wnioskach podpisują się obydwoje rodzice.

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim (II piętro, pokój nr 14) lub do pobrania >>TUTAJ<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wrzesień '2015

Tegoroczny projekt przewidywał w ramach programu aktywności lokalnej zajęcia z animatorem lokalnym. W ramach tych zajęć 7 uczestniczek projektu poznawały historię gminy Radomyśl Wielki, zajęcia te prowadziła Pani Maria Przybyszewska, która nie tylko wprowadziła panie w klimat odległej przeszłości ale także pokazała im ważne dla naszej gminy miejsca, tzn. kościół św. Mikołaja w Zgórsku, kościółek w Wólce Plebańskiej oraz kirkut (cmentarz żydowski) w Radomyślu Wielkim. Uczestniczki projektu miały możliwość poszerzenia swoich horyzontów intelektualnych i kulturalnych.

Na kolejnych zajęciach panie rozwijały swoje talenty, tworząc artystyczne arcydzieła - szkatułki metodą decoupage oraz ręcznie robioną biżuterię.

W czasie ostatnich zajęć panie poznawały tradycje kulinarne gminy Radomyśl Wielki. Piekły i gotowały śledzie pod pierzynką, kartacze, precelki, babka ziemniaczana, proziaki, pierogi z ziemniakami "szlachcice", pierogi z suszonymi śliwkami, orzechami i miodem, babeczki czekoladowo-korzenne z powidłem i cynamonem.

Podczas podsumowania działań, panie miały okazję poznać opinię innych osób na temat ich wypieków oraz wyrobów artystycznych, które udało im się wykonać podczas warsztatów. Obecny na podsumowaniu burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński docenił zaangażowanie mieszkanek gminy w rozwijanie swoich zdolności. Burmistrz życzył też, aby zdobyta wiedza przełożyła się na znalezienie pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Wystawę odwiedzili m.in. Burmistrz Radomyśla Wielkiego - Pan Józef Rybiński, Skarbnik Gminy - Pan Leszek Jagoda, Kierownik GOPS Radomyśla Wielkiego Pani Bożena Zaskalska i Z-ca Kierownika GOPS Pani Sylwestra Rybińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. Pan Andrzej Ziobroń, Pani Małgorzata Sorochman i Pani Małgorzata Cichoń.

Każda z pań otrzymała certyfikat ukończenia zajęć oraz otrzymały gratulacje za udział w przedsięwzięciu realizowanym przez GOPS.------------------------------------------------------------------------------------------------

We wrześniu również odbyła się wycieczka do Krakowa w ramach działań środowiskowych. Wycieczka ta miała charakter wyjazdu edukacyjno-kulturalno-integracyjnego dla uczestniczek projektu oraz osób z ich otoczenia. Wyjazd edukacyjny obejmował usługę przewodnicką wraz ze zwiedzaniem Wawelu oraz Rynku Krakowskiego. W wycieczce wzięło udział 16 uczestniczek wraz z osobami z ich otoczenia w łącznej liczbie 42 osoby.Lipiec '2015

Realizacja projektu Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki w roku 2015 przyniosła możliwość organizacji stażów dla młodych osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W tym miesiącu swoje staże przewidziane na okres 3 m-cy rozpoczęło 16 pań. Wszystkie one odbywają swój staż na terenie gminy Radomyśl Wielki, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i predyspozycjami.


Czerwiec '2015

Beneficjentki projektu uczestniczyły w indywidualnym poradnictwie prawnym (omawiane były indywidualne problemy prawne).

-----------------------------------

Uczestniczki projektu zakwalifikowane do odbywania stażu uczestniczyły w indywidualnych zajęciach z brokerem edukacyjnym, którego zadaniem była pomoc Paniom w opracowaniu dalszej ścieżki kształcenia.


-----------------------------------

Odbył się trening motywacyjny "Moje mocne strony", brały w nim udział osoby uczestniczące w obydwu modułach wsparcia w ramach projektu. Celem treningu była integracja wszystkich uczestników projektu, odkrycie przez nich swoich mocnych stron a także nabycie przez nich umiejętności z zakresu asertywności i komunikacji.

-----------------------------------

Trwają zajęcia w ramach szkoły dla rodziców. Przez 8 spotkań panie uczą się techniki dobrego porozumiewania, podnoszą swoje umiejętności wychowawcze, ćwiczą prawidłową komunikację w rodzinie.-----------------------------------

Podczas zajęć "Szkoła dla rodziców" dzieci uczestniczek projektu mają zapewnioną opiekę poprzez organizację zajęć muzycznych, plastycznych i ruchowych.

 

Maj '2015

Zaproszenie do udziału w programie senioralnym w gminie Radomyśl Wielki

Fundacja Galicyjska  zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy Radomyśl Wielki w wieku powyżej 60 lat do udziału w programie działań aktywizacyjnych dla seniorów. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pt. “50x60+ - wsparcie dla aktywizacji społecznej osób starszych na terenach wiejskich” i obejmuje różne formy aktywności, w których może wziąć udział 50 seniorów wyłonionych z całego obszaru gminy Radomyśl Wielki. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS - edycja 2015.

Wszystkie działania projektu będą realizowane w porozumieniu oraz pełnej współpracy z Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

Celem projektu obejmującego m.in. program kulturalny, forum senioralne, wykłady  oraz spotkania robocze jest wzmocnienie inicjatyw podejmowanych dotychczas w gminie i utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zainteresowane osoby mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza, który będzie dostępny od 15 maja 2015rku w formie internetowej na witrynie GOPS-u i gminy oraz w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Osobą do kontaktu ze strony gminy będzie pani Sylwestra Rybińska zastępca Kierownika GOPS w Radomyślu Wielkim. Ze strony Fundacji Galicyjskiej wszelkich informacji o projekcie udziela Witold Pycior e-mail: fundacja@galicyjska.org.pl .

FORMULARZ ZGŁOSZENIA >>do pobrania<<

ANKIETA SENIORALNA >>wypełnij<<


Luty '2015

REKRUTACJA DO NOWEJ EDYCJI PROJEKTU

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RADOMYŚL WIELKI"

* Jeśli chcesz poznać swoje mocne strony, zobaczyć jaka siła w Tobie drzemie, profesjonalnie przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą;

* Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności wychowawcze i społeczne;

* Jeśli chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe

 
To ten projekt jest dla Ciebie !

 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do biura projektu przy ul. Rynek 32 w Radomyślu Wielkim (budynek GOPS-u) do dnia 26 lutego 2015r.

Dodatkowe informację można uzyskać
pod numerem telefonu 14 681 86 17

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrzesień '2014

Tegoroczny projekt przewidywał w ramach programu aktywności lokalnej zajęcia z animatorem lokalnym. W ramach tych zajęć 6 uczestniczek projektu poznawały historię gminy Radomyśl Wielki, zajęcia te prowadziła Pani Maria Przybyszewska, która nie tylko wprowadziła panie w klimat odległej przeszłości ale także pokazała im ważne dla naszej gminy miejsca, tzn. kościół św. Mikołaja w Zgórsku, kościółek w Wólce Plebańskiej oraz kirkut (cmentarz żydowski) w Radomyślu Wielkim. Uczestniczki projektu miały możliwość poszerzenia swoich horyzontów intelektualnych i kulturalnych.

Na kolejnych zajęciach panie rozwijały swoje talenty, tworząc artystyczne arcydzieła - szkatułki metodą decoupage oraz ręcznie robioną biżuterię.

W czasie ostatnich zajęć panie poznawały tradycje kulinarne gminy Radomyśl Wielki. Piekły i gotowały kacapoły, proziaki, pierogi z kasza gryczaną i serem twarogowym, piróg biłgorajski, słone paluszki z ziemniaków, szarlotkę i ciasto kokosowe.

Podczas podsumowania działań, w piątkowe popołudnie panie miały okazję poznać opinię innych osób na temat ich wypieków oraz wyrobów artystycznych, które udało im się wykonać podczas warsztatów. Obecny na podsumowaniu burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński docenił zaangażowanie mieszkanek gminy w rozwijanie swoich zdolności. Burmistrz życzył też, aby zdobyta wiedza przełożyła się na znalezienie pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Wystawę odwiedzili m.in. Burmistrz Radomyśla Wielkiego - Pan Józef Rybiński, Kierownik GOPS Radomyśla Wielkiego Pani Bożena Zaskalska i Z-ca Kierownika GOPS Pani Sylwestra Rybińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. Pan Andrzej Ziobroń, Pan Artur Olchawa, Pani Małgorzata Sorochman. Każda z pań otrzymała certyfikat ukończenia zajęć oraz otrzymały gratulacje za udział w przedsięwzięciu realizowanym przez GOPS.

 

Sierpień '2014

W sierpniu odbyła się wycieczka do Krakowa w ramach działań środowiskowych. Wycieczka ta miała charakter wyjazdu edukacyjno-kulturalno-integracyjnego dla uczestniczek projektu oraz osób z ich otoczenia. Wyjazd edukacyjny obejmował usługę przewodnicką wraz ze zwiedzaniem Wawelu oraz Rynku Krakowskiego.

 

Lipiec '2014

W lipcu zakończyły się zajęcia w ramach szkoły dla rodziców. Przez 8 spotkań panie uczyły się techniki dobrego porozumiewania, podnosiły swoje umiejętności wychowawcze, ćwiczyły prawidłową komunikację w rodzinie.

Maj '2014

Beneficjentki projektu uczestniczyły w indywidualnym poradnictwie prawnym (omawiane były indywidualne problemy prawne).

-----------------------------------

Uczestniczki projektu zakwalifikowane do odbywania stażu uczestniczyły w indywidualnych zajęciach z brokerem edukacyjnym, którego zadaniem była pomoc Paniom w opracowaniu dalszej ścieżki kształcenia.

-----------------------------------

Odbył się trening motywacyjny "Moje mocne strony", brały w nim udział osoby uczestniczące w obydwu modułach wsparcia w ramach projektu. Celem treningu była integracja wszystkich uczestników projektu, odkrycie przez nich swoich mocnych stron a także nabycie przez nich umiejętności z zakresu asertywności i komunikacji.

Kwiecień '2014

W miesiącu kwietniu odbyło spotkanie dla uczestników projektu w 2014 roku. Panie zostały poinformowane o planowanych działaniach i przybliżonych terminach poszczególnych typów wsparcia.

Marzec '2014

Zakończyła się rekrutacja do projektu systemowego. Uczestnicy projektu będą korzystali z następujących typów wsparcia:

- udział w treningu motywacyjnym "Moje mocne strony",

- praca z asystentem rodziny,

- udział w szkole dla rodziców,

- korzystanie z indywidualnego poradnictwa prawnego,

- zajęcia z animatorem lokalnym,

- spotkania z brokerem edukacyjnym,

- staże dla osób młodych.

Ponadto uczestnicy projektu będą brali udział w działaniach o charakterze środowiskowym.

Styczeń '2014

Asystent rodziny rozpoczyna pracę w 5 rodzinach uczestników projektu. Obejmuje swoim wsparciem wszystkich członków rodzin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO NOWEJ EDYCJI PROJEKTU

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RADOMYŚL WIELKI"

* Jeśli chcesz poznać swoje mocne strony, zobaczyć jaka siła w Tobie drzemie, profesjonalnie przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą;

* Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności wychowawcze i społeczne;

* Jeśli chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe

 
To ten projekt jest dla Ciebie !

 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do biura projektu przy ul. Rynek 32 w Radomyślu Wielkim (budynek GOPS-u) do dnia 14 marca 2014r.

Dodatkowe informację można uzyskać
pod numerem telefonu 14 681 86 17

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wrzesień '2013

Realizacja projektu Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki w roku 2013 przyniosła możliwość organizacji stażów dla młodych osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W tym miesiącu swoje staże przewidziane na okres 3 m-cy rozpoczęło 5 pań. Wszystkie one odbywają swój staż na terenie gminy Radomyśl Wielki, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i predyspozycjami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tegoroczny projekt przewidywał w ramach programu aktywności lokalnej zajęcia z animatorem lokalnym. W ramach tych zajęć uczestniczki projektu poznawały historię gminy Radomyśl Wielki, zajęcia te prowadziła Pani Maria Przybyszewska, która nie tylko wprowadziła panie w klimat odległej przeszłości ale także pokazała im ważne dla naszej gminy miejsca, tzn. kościół św. Mikołaja w Zgórsku, kościółek w Wólce Plebańskiej oraz kirkut (cmentarz żydowski) w Radomyślu Wielkim.

Na kolejnych zajęciach panie rozwijały swoje talenty, tworząc artystyczne arcydzieła - szkatułki i tace metodą decoupage oraz ręcznie robioną biżuterię.

W czasie ostatnich zajęć panie poznawały tradycje kulinarne gminy Radomyśl Wielki. Piekły i gotowały kacapoły, proziaki, pierogi z serem, śledzie po żydowsku i szarlotkę.


Finałem zajęć z animatorem lokalnym była organizacja wystawy w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, którą mógł obejrzeć każdy przychodzący do urzędu. Na wystawie prezentowane były wykonane przez panie przedmioty metodą decoupage, ręcznie zrobiona biżuteria i przygotowane potrawy, które każdy mógł spróbować. Wystawę odwiedzili m.in. Burmistrz Radomyśla Wielkiego - Pan Józef Rybiński, Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Jan Miękoś, przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. Pan Andrzej Ziobroń, Radny Rady Powiatu Mieleckiego - Pan Michał Deptuła.


 

Sierpień '2013

Zakończyły się zajęcia w ramach szkoły dla rodziców. Przez 8 spotkań panie podnosiły swoje umiejętności wychowawcze, ćwiczyły prawidłową komunikację w rodzinie. Pytane przez pracowników realizujących projekt o wrażenia po odbyciu takiego rodzaju zajęć, panie nie kryły swojego zadowolenia, mówiąc że bardzo wiele nauczyły się przez ten czas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czas wakacji upłynął także pod znakiem organizacji wyjazdu edukacyjno-kulturalno- integracyjnego dla uczestniczek projektu oraz osób z ich otoczenia. Celem naszej wyprawy było królewskie miasto Kraków. Cały dzień upłynął paniom na poznawaniu historii naszej ojczyzny, spędziłyśmy go na Wawelu odwiedzając miejsca, które normalnie są niedostępne dla zwiedzającyh. Była także okazja zobaczyć płytę Rynku Głównego oraz ołtarz Wita Stwosza.

Zdjęcie pobrano ze strony www.zlotuptaka.org

Lipiec '2013

Uczestniczki projektu zakwalifikowane do odbywania stażu uczestniczyły w indywidualnych zajęciach z brokerem edukacyjnym, którego zadaniem była pomoc Paniom w opracowaniu dalszej ścieżki kształcenia.

Rozpoczęły się zajęcia w ramach "Szkoły dla Rodziców", nasze uczestniczki podnoszą swoje umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. 

Dla dzieci uczestniczek zajęć w czasie trwania spotkań rodziców została zapewniona opieka.

Czerwiec '2013

Odbył się trening motywacyjny "Moje mocne strony", brały w nim udział osoby uczestniczące w obydwu modułach wsparcia w ramach projektu. Celem treningu była integracja wszystkich uczestników projektu, odkrycie przez nich swoich mocnych stron a także nabycie przez nich umiejętności z zakresu asertywności i komunikacji.

Maj '2013

Asystent rodziny kontynuuje pracę w rodzinach uczestników projektu. Obejmuje swoim wsparciem wszystkich członków rodzin.

Kwiecień '2013

W dniu 8 kwietnia odbyło spotkanie dla uczestników projektu w 2013 roku. Panie zostały poinformowane o planowanych działaniach i przybliżonych terminach poszczególnych typów wsparcia. Jednocześnie uczestniczki projektu zostały uprzedzone o tym, że wszelkie działania w projekcie rozpoczną się z chwilą ostatecznego zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na dzień 8 kwietnia br., na godz. 9.00 zostało zaplanowane spotkanie inaugurujące działania w projekcie systemowym. Celem tego spotkania będzie omówienie poszczególnych typów wsparcia oraz harmonogramów działań, a także poznanie się uczestników projektu.

Marzec '2013

Zakończyła się rekrutacja do projektu systemowego. Uczestnicy projektu będą korzystali z następujących typów wsparcia:

- udział w treningu motywacyjnym "Moje mocne strony",

- praca z asystentem rodziny,

- udział w szkole dla rodziców,

- korzystanie z indywidualnego poradnictwa prawnego,

- zajęcia z animatorem lokalnym,

- spotkania z brokerem edukacyjnym,

- staże dla osób młodych.

Ponadto uczestnicy projektu będą brali udział w działaniach o charakterze środowiskowym.

Styczeń '2013

REKRUTACJA DO NOWEJ EDYCJI PROJEKTU

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RADOMYŚL WIELKI"

* Jeśli chcesz poznać swoje mocne strony, zobaczyć jaka siła w Tobie drzemie, profesjonalnie przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą;

* Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności wychowawcze i społeczne;

* Jeśli chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe

 
To ten projekt jest dla Ciebie !

 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do biura projektu przy ul. Rynek 32 w Radomyślu Wielkim (budynek GOPS-u) do dnia 10 marca 2013r.

Dodatkowe informację można uzyskać
pod numerem telefonu 14 681 86 17

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wrzesień '2012

Zakończyły się zajęcia na kursie gastronomicznym. Przeprowadzony został kurs florystyczny. Trwają także zajęcia z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kurs koparko-ładowarki.

Kurs gastronomiczny

 

Kurs florystyczny

Sierpień '2012

Odbyły się wyjazdowe zajęcia radzenia sobie ze stresem. Rozpoczął się także kurs gastronomiczny, w którym bierze udział 11 pań.

Zajęcia radzenia sobie ze stresem

Kurs gastronomiczny

Lipiec '2012

Panie uczestniczące w module asysty rodzinnej rozpoczęły zajęcia pod nazwą szkoła dla rodziców.

Maj '2012

Przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe dla 20 uczestników projektu.

Kwiecień'2012

Uczestnicy projektu (25 osób) wzięli udział w treningu motywacyjnym "Moje mocne strony" . Ponadto w module dotyczącym asysty rodzinnej (5 osób) pracę rozpoczął asystent rodzinny.

  


Luty '2012

Zakończona została rekrutacja do projektu "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki". W projekcie weźmie udział 25 osób (20 kobiet i 5 mężczyzn).

Styczeń '2012

REKRUTACJA DO NOWEJ EDYCJI PROJEKTU
"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RADOMYŚL WIELKI"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grudzień '2011

15 grudnia odbyło się ostatnie wspólne spotkanie członków zespołu projektowego i wszystkich uczestniczek projektu. Był to czas podsumowań oraz uzyskania informacji zwrotnej od Pań na temat typów wsparcia zaproponowanych w ramach projektu. Pracownicy socjalni dokonali pozytywnie oceny pracy i realizacji kontraktów socjalnych.

W tym miesiącu odbyło się także spotkanie dla działaczy samorządowych, którego celem było podsumowania działań projektowych oraz przedstawienie zamierzeń na następny rok realizacji projektu systemowego.

Listopad '2011

To był ostatni miesiąc pracy asystenta rodzinnego, nastąpiło podsumowanie jego działań i pożegnanie z rodzinami objętymi tym typem wsparcia.

Październik '2011

Zakończył się kurs gastronomiczny i kasy fiskalnej, uczestniczki kursu kasy fiskalnej miały okazję zweryfikować teoretyczne umiejętności w czasie odbywania praktyk w sklepach na terenie Radomyśla Wielkiego. Uczestniczki kursu gastronomicznego miały natomiast okazję  uczestniczyć w profesjonalnym pokazie obsługi kelnerskiej. W ramach egzaminu praktycznego panie przygotowały posiłek składający się z przystawki, zupy, drugiego dania oraz deseru.

W tym miesiącu odbył się także trening przygotowujący do rozmowy z pracodawcą, w którym uczestniczyły wszystkie panie biorące udział w projekcie.

Wrzesień '2011

Rozpoczął się kurs obsługi kasy fiskalnej oraz kurs gastronomiczny. Kurs kasy fiskalnej prowadzony jest w Radomyślu Wielkim, natomiast zajęcia na kursie gastronomicznym odbywają się w Zgórsku. Panie nabywają nowe umiejętności, które pozwolą im powrócić na rynek pracy.

Sierpień '2011

Zakończyły się zajęcia w ramach "szkoły dla rodziców".

Po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Panie uczestniczące w module asysty rodzinnej, uczestniczyły w warsztatach gospodarowania budżetem domowym z elementami zdrowego żywienia w formie zajęć wyjazdowych. W tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zorganizowanym wypoczynku wakacyjnym.

           

           

W sierpniu także odbyły się kursy podnoszące kwalifikacje: kurs florystyczny, w którym uczestniczyło 9 pań, oraz kurs wizażu, w którym uczestniczyło 3 panie.

           

Lipiec '2011

Rozpoczął się moduł "szkoły dla rodziców", który będzie trwał do 4 sierpnia br. Zajęcia odbywają sie w każdym tygodniu począwszy od 13 lipca, ogółem zaplanowano 40 godzin. W czasie zajęć dla matek ich dzieciom zostaje zapewniona opieka. Celem tego modułu jest poprawa umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

           

           

Czerwiec '2011

Zamknięty został moduł indywidualnego doradztwa zawodowego, w którym uczestniczyło 19 uczestniczek projektu.

Przeprowadzone zostało spotkanie dla działaczy samorządowych w czasie, którego przedstawione zostały działania projektowe na rok 2011. Wręczone zostały także przygotowane materiały informacyjno-promocyjne.

   

Maj '2011

W tym miesiącu prowadzone będzie indywidualne doradztwo zawodowe dla 19 uczestniczek projektu. Każda z pań będzie miała okazję rozmawiać z doradcą zawodowym przez dwie godziny.

Kwiecień '2011

W ostatnim dniu kwietnia zakończył się trening motywacyjny "Moje mocne strony". Panie miały okazję poznać swoje mocne strony, swoje atuty; miały okazję nauczyć się jak zewnętrznie wyeksponować swoje piękno.

W tym samym czasie także dzieci rozwijały swoje talenty, pozostając pod opieką wykwalifikowanej kadry.

----------------------------------------------------------------

Asystent rodzinny rozpoczął pracę w 6-ciu rodzinach objętych modułem zmierzającym do poprawienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Pani asystent odwiedza rodziny zgodnie z ustalonym harmonogramem, służy swoją pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów.

----------------------------------------------------------------

Uczestniczki projektu rozpoczęły udział w treningu motywacyjnym "Moje mocne strony". Będzie on trwał 20 godz. Jego celem jest integracja grupy, prace nad wzrostem pewności siebie oraz odnalezienie swoich mocnych stron. 
Kiedy mamy uczestniczą w zajęciach ich najmłodsze pociechy pozostają pod opieką pedagoga i psychologa, mogą wspólnie bawić się i twórczo spędzać czas.

           

   

Marzec '2011

Odbyło się pierwsze, wspólne spotkanie wszystkich uczestniczek projektu. Miało ono charakter integracyjny. Służyło także przedstawieniu harmonogramu zajęć przez czas zajęć projektu.

Został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest przeciwdzałanie przemocy w rodzinie. Każda osoba, która doświadcza tego problemu lub jest świadkiem przemocy domowej może zgłosić się do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim: Anny Wdowiarz, Marty Rzeszutek i Moniki Sudoł i otrzymać pomoc oraz konieczne informacje. Pracownicy służą także pomocą poprzez kontakt telefoniczny 146818617 lub e-mail: a.wdowiarz@radomyslwielki.pl

Luty '2011

Dobiega końca rekrutacja uczestników projektu. Następnym etapem będzie kontakt z klientami w ich środowiskach rodzinnych i domowych, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, podpisanie kontraktów socjalnych oraz innych wymaganych dokumentów.

Styczeń'2011

Rekrutacja do projektu "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki"

Jeśli chcesz poznać swoje mocne strony, zobaczyć jaka siła w Tobie drzemie, profesjonalnie przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodwacą przygotowaliśmy dla Ciebie dwa moduły wsparcia w zależności od Twoich potrzeb.
W pierwszym możesz dowiedzieć się gdzie najlepiej szukać pracy i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
W drugim natomiast możesz skorzystać z doświadczenia i pomocy asystenta rodzinnego w rozwiązywaniu codziennych trudności i nauczyć się jak być lepszym rodzicem i spędzać twórczo czas ze swoimi najbliższymi.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do biura projektu przy ul. Rynek 27 w Radomyślu Wielkim (budynek Policji) począwszy od dnia 3 stycznia 2011r.

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 14 681 86 17


 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego