Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych


 
 
Komu przysługuje pomoc społeczna ?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. &zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

• osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 477 zł.
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 351 zł.

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2 – 15.Jak uzyskać pomoc społeczną ?

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

• pisemnej złożonej w GOPS lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki,
• telefonicznej pod numerem (014) 6819722 lub
• ustnej złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim praca socjalna odbywa się według następującego podziału:

Rejon I

Pani Krukowska Bożena – Zdziarzec, Radomyśl Wielki
(ulice: Armii Krajowej, Batorego, Baczyńskiego, Bema, Boczna, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiej, Dębowa, Firleja, Graniczna, Harcerska, Jarzębinowa, Jasna, Kąty, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Krasińskiego, Krótka, L.Lonczaka, Mickiewicza, Matuli, 3 Maja, Nowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Przemysłowa, Reymonta, Rolna, Różana, Rynek, Sikorskiego, Słowackiego, Sobieskiego, Sucharskiego, Szkolna, Targowa, Topolowa, Tuwima, Wąska, Zawadzkiego, Zielona, Żeromskiego, Bł.Edmunda Bojanowskiego, Ks.Jana Curyłły)

Rejon II

Pani Sylwestra Rybińska – Pień, Dąbrówka Wisłocka, Radomyśl Wielki
(ulice: Akacjowa, Leśna, Piłsudskiego, Wałowa, Witosa, Zasowska)

Rejon III

Pani Pachoł Wiesława – Żarówka, Dulcza Wielka
(ul.Ks.Kalinowskiego)

Rejon IV

Pani Dudek Marzena – Janowiec, Dulcza Wielka
(ulice: Zagórze, Nowa, Św.Jana, Podlesie, Tarnowska, Graniczna, Łęg, Porębska, Słoneczna, Dąbrowska)

Rejon V

Pani Chmura Barbara – Podborze, Dulcza Mała, Zgórsko, Partynia

Rejon VI

Pani Pietras Jadwiga – Dąbie, Ruda


Pracownicy socjalni prowadzą z klientem pracę socjalną, przeprowadzają wywiady środowiskowe oraz diagnozują potrzeby wnioskodawców zmierzając do opracowania indywidualnych planów przezwyciężania trudności życiowych w celu ich usamodzielnienia.

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:

• dowodu tożsamości,
• zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
• decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.
• orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich
• orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
• zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych
• zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej
• decyzji z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną
• dokumentu potwierdzającego aktywność zawodową
• oświadczenie o stanie majątkowym
• dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energie gaz, czynsz itp.)


W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację Wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka. 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego